Työnyrkki - työtä TKI-toiminnan aktivoinnilla

Hankkeen nimi
Työnyrkki - työtä TKI-toiminnan aktivoinnilla
Rahoitusohjelma
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha (AKKE)
Toteutusaikataulu
1.2.2021 - 28.2.2022
Diaarinumero
20/00.01.05.21/2021
Budjetti
69 760 €
Hankkeen kuvaus
Lahden työllisyys- ja elinvoimaehdotuksessa(25.9.2020) tuodaan esille seuraavat näkemykset Lahden seudun yritystoiminnan tilasta:
”Lahden seudun haasteena on pk-yritys- ja alihankintavaltainen elinkeinorakenne, joka aiheuttaa ns. rakenteellisen TKI-vajeen: yrityksillä ei ole riittävää osaamista ja resursseja TKI-toimintaan.” TKI-vajeen tunnistamisen perusteena käytetään mm. suuryritysten vähäistä määrää, alueen korkeakoulutettujen muuta maata vähäisempää osuutta väes-töstä ja yrityksille myönnettyjen kehittämistukien muita verrokkialueita vähäisempää euromäärää.

Tässä hakemuksessa kuvatun hankkeen tavoitteena on vastata edelliseen haasteeseen, jonka mukaisesti alueen yritykset ovat kansallisella tasolla keskimääräistä vähemmän TKI-toimintaan panostavia. Maailman teknologisoituessa erityisesti digitalisaatioon liittyen, tulee vastaan tarve löytää ne olennaiset liiketoiminnan kehittämisen toimintatavat, joilla varmistetaan erityisesti alueen pk-teollisuuden kilpailukykyä suhteessa kansainvälisellä markkinalla tapahtuvaan kehitykseen. Sama koskettaa myös laajasti yritystoiminnan ympäristömyönteisyyden merkityksen korostumista ja laajaa tavoitetta hiilineutraalin talouden osalta. Tämä yritysten kehitystarve ei kuitenkaan liity ainoastaan digitalisaatioon ja ympäristökysymysten huomioimiseen, vaan erityisen merkittävänä muutostekijänä nähdään erilaisen valmistavan teollisuuden markkinoilla tapahtuvaa murrosta, jossa erityisesti alihankintaliiketoiminnassa muutosten nopeus voi lopettaa nopeasti aiemmin kannattavan ja merkittävästi työllistävän liiketoiminnan. Tuotannon automatisoinnin ja robotiikan kehittyessä perinteinen valmistava teollisuus kohtaa merkittäviä haasteita ellei yritys omaa selkeää käsitystä omasta paikastaan markkinalla tuottamassa lisäarvoa asiakkailleen.

Tämän hankkeen keskeiseksi kohderyhmäksi on tunnistettu alueen valmistava pk-teollisuus. Tämän osalta nostetaan erityisenä ryhmänä esille alueen perheyritysten harjoittama liiketoiminta, jonka merkitys on alueelle erityiseksi tunnistettu piirre. Perhetaustaiset yritykset myös kuvastavat hyvin alueen yritysten haasteita, kuten alueellisessa selviytymissuunnitelmassa on annettu ymmärtää. Kohderyhmä sisältää sekä omia tuotteita omaavia yrityksiä, mutta myös vahvasti alihankintaroolissa toimivia yrityksiä. Jälkimmäisen osalta erityisenä alueellisena näkökulmana näiden yritysten saattaminen oman tuote-, palvelu- ja organisaatiokehityksen toteuttamiseen kyseisen yrityksen kanssa tunnistettujen tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaisesti.
Rahoitusviranomainen
Päijät-Hämeen liitto
Hankkeen hallinnoitsija
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Yhteyshenkilö
Mikko Kyle
mikko.kyle@ladec.fi
+358 40 558 7091