Soita meille 044 702 2700

search Haku

  fi en

Lahden seudulla kehitetään hiilidioksidin talteenotosta ja hyödyntämisestä kestävää liiketoimintaa


Kiertotalous 11.7.2023

Hiili­dioksidin talteenoton teknologia on jo olemassa ja Lahden seudulla siitä pyritään aktii­visesti kehittämään uutta ja kestävää liike­toimintaa. Teknologian kehit­tämiseen ja kaupal­lis­tamiseen tarvitaan pilot­ti­hankkeita. Niistä uusimpia ovat Vähähiiliset referenssit -hanke sekä Hiiliketju-hanke, joissa yhdistyy Lahden seudun Kehitys LADECin, LUT-yliopiston, LAB-ammat­ti­kor­keakoulun, VTT:n ja Luonnonvarakeskus Luke:n sekä paikallisten yritysten osaamisen. 

LADECin liike­toi­min­ta­ke­hittäjä Jukka Selinin mukaan Päijät-Hämeen liiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahalla (AKKE) rahoitettavan Vähähiiliset referenssit -hankkeen keskeinen tavoite on luoda alueille paikalliset hiili­dioksidin hyödyn­tä­mi­se­ko­systeemit, tehdä hiili­dioksidin taltee­notosta ja hyödyn­tä­misestä kestävää liike­toimintaa sekä turvata alueellinen CO2-omava­raisuus. 

-    Referens­si­kohteet auttavat konkre­ti­soimaan hanketyötä ja kehittämään uutta liike­toimintaa esimerkkien avulla. Tavoit­teenamme on luoda malli, jota hankkeessa mukana olevat kotimaiset yritykset voivat hyödyntää esimerkiksi viennin kehit­tä­misessä, Selin toteaa.

Luonnonvarakeskus Luke:n koordinoimassa Hiiliketju-hankkeessa luodaan Suomeen kaksi hiili­dioksidia hyödyntävää ja kansain­vä­lisesti merkittävää referens­sialuetta: pääkau­pun­kiseutu ja Lahden – Lappeenrannan -seutu. Molemmilla alueilla on lukuisia hiili­dioksidin lähteitä ja käyttäjiä, mutta tuottajien ja käyttäjien yhdis­täminen on vielä alkute­ki­jöissään. Lahden Seudun Kehitys Oy LADEC on hankkeessa mukana fasili­taattorin roolissa. LADEC tukee yrityksiä kehittämään uusia ratkaisuja, verkottaa niitä yhteistyöhön ja kannustaa rohkeasti käynnistämään uusiin innovaa­tioihin perustuvia kokeiluja.
 

"Hiili­dioksidin uusiokäyttö on Hartwallille kannattavaa – omasta tuotannosta talteen otettu CO2 on valmiiksi lähes­tulkoon elintar­vi­ke­kelpoista." – Sami Pohjanen, Hartwall


Hiili­dioksidia Hartwallin kuplien raaka-aineeksi

Hiili­dioksidin talteenottoa on tehty Lahden seudun yrityksissä jo pitkään. Paikalliset suury­ritykset uusio­käyttävät hiili­dioksidia pääasiassa omassa tuotan­nossaan. 

Hartwallilla oluen käymispro­sessista talteen otettava hiili­dioksidi käytetään uudelleen virvoi­tus­juomien kuplit­ta­misessa. Automaatio- ja energia­päällikkö Sami Pohjasen mukaan hiili­dioksidin uusiokäyttö on Hartwallille kannattavaa, sillä omasta tuotannosta talteen otettu CO2 on jo valmiiksi lähes­tulkoon elintar­vi­ke­kelpoista.

-    Saamme noin puolet tarvit­se­mastamme hiili­diok­sidista omasta tuotannosta, toinen puolikas ostetaan ulkopuolelta. Hiili­dioksidia voitaisiin periaatteessa ottaa talteen myös lämpö­kes­kuksemme savukaasuista ja hintojen puolesta se voisi jo olla kannat­tavaakin. Epäpuhtaan hiili­dioksidin puhdis­taminen elintar­vi­ke­käyttöön vaatisi kuitenkin mittavan laitein­ves­toinnin.

Puhdis­ta­matonta hiili­dioksidia voisi periaatteessa myydä myös sellaisenaan eteenpäin, esimerkiksi hollo­la­laiselle Carbo­naidelle. Se mineralisoi päivittäin jopa 5000 kiloa hiili­dioksidia ja pienentää siten kumppaninsa, Raken­nusbetoni- ja Elementin, sementin tarvetta betonin valmis­tuksessa. Parhaillaan käynnissä olevissa hankkeissa pyritään selvittämään myös hiili­dioksidin varastointi- ja logis­tiik­ka­ky­symyksiä.

-    Kaasun kuljettajia kyllä on, mutta se missä muodossa hiili­dioksidia on järkevä kuljettaa, on vielä ratkai­sematta. Kaasuna sitä ei kannata viedä ja nesteenä sen kuljet­taminen vaatisi paineis­tamista ja jäähdyt­tämistä. Elintar­vi­ke­kelpoista hiili­dioksidia ei nykyisillä rahti­hinnoilla myöskään kannata kuljettaa kovin kauas. Tulevai­suudessa tilanne voi kuitenkin olla toinen ja olemme kiinnostuneet tutkitaan ja selvittämään asiaa, Sami Pohjanen toteaa. 

Hiili­dioksidin hyödyn­tä­misessä kasvu­po­ten­tiaalia

Vaikka teknologia vaatii vielä kehit­tämistä, on hiili­dioksidin taltee­notolla ja hyödyn­tä­misellä poten­tiaalia kasvaa valtavaksi markkinaksi sekä ilmastoa pelas­tavaksi liike­toi­minnaksi. VTT:n mukaan talteenotto tarjoaa keinon pysäyttää hiili­diok­si­di­pi­toisuuden nousu ilmakehässä tai jopa kääntää sen laskuun. 

-    Hiili­dioksidin talteenoton, hyötykäytön ja varas­toinnin teknologiat tarjoavat tulevai­suudessa lukemattomia erilaisia liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuksia, Jukka Selin arvioi. 

Hiili­dioksidia tarvitaan panimo­teol­lisuuden lisäksi muun muassa kasvi­huoneissa sekä betoni- ja muovi­teol­li­suudessa. Myös kaikki liiken­ne­polt­toaineet ja useimmat kemialliset tuotteet voidaan valmistaa kierrä­tetystä hiili­diok­sidista ja puhtaasta vedystä. Tähän mahdol­li­suuteen on tarttunut muun muassa Lahti Energia, joka suunnittelee parhaillaan yhdessä Nordic Ren-Gasin kanssa Kymijärven voima­laitoksen kylkeen Suomen suurinta vetyta­lous­kes­kittymää. 

Uudella tuotan­to­lai­toksella uusiutuvan metaanin tuotannossa syntyvä hukkalämpö otetaan talteen ja hyödynnetään kauko­läm­pö­verkossa. Ilmas­to­päästöt vähenevät kahta kautta: päästöjä tuottavien polttoaineiden käyttöä korvautuu hukka­lämmöllä Lahti Energian lämmön­tuo­tannossa, ja hiili­dioksidia otetaan talteen uusiutuvan metaanin tuotantoa varten. 

LADEC-LBR_Hiilidioksidin-talteenoton-hyodyntamisen-arvoketju_1200x568.png

Ferroplanin Ferropower - kumppaneita tarvitaan

Hyviä ideoita ja yhteis­työ­kump­paneita kaipaa myös orimat­ti­lalaisen Ferroplanin pääomistaja ja hallituksen puheen­johtaja Pentti Patosalmi. Ferroplanin ideoima, merikontteihin rakennettu Ferropower-energian­tuot­tolaitos muuttaa teolli­suudessa, kaupan alalla sekä kotita­louksissa syntyvän likaisen muovin energiaksi. Yhden megawatin energian­tuot­to­laitoksen teho vastaa noin 500 omako­titalon vuotuista lämmön­ku­lutusta. Polttoprosessin yhteydessä syntyvistä savukaa­su­päästöistä on mahdollisuus ottaa talteen hiili­dioksidia, jos siihen löytyy tekno­logisen ratkaisun tarjoava kumppani.

-    Tutkimme parhaillaan erilaisia talteen­ot­to­tek­no­logioita. Merikonttiimme sopivaa ratkaisua ei ole vielä löytynyt, mutta laite­val­mis­tajilla on selvästi kiinnostusta sellaisen kehit­tämiseen, Patosalmi iloitsee.  
 

"Puhtaan energian tuotanto ja sivujakeiden hyödyn­täminen ovat vahvasti tulevaisuutta. – Pentti Patosalmi, Ferroplan


Ihanne­ti­lanteessa Ferropower muuttaisi kaikki sivuvirtansa energiaksi, erottelisi hiili­dioksidin muista savukaasuista ja varastoisi sen jatko­ja­lostusta varten. 

-    Puhtaan energian tuotanto ja sivujakeiden hyödyn­täminen ovat vahvasti tulevaisuutta. Pienvoi­ma­lai­toksemme hiili­dioksidia voisi hyödyntää esimerkiksi polttopro­sessissa käytettävän lisäaineen valmis­tukseen, Patosalmi ideoi. 

-    Kun maapallon fossiiliset polttoaineet vähenevät, katseet kääntyvät muihin vaihtoehtoihin. Niiden kehit­tämiseen tarvitaan tiivistä yrity­syh­teistyötä sekä yhteisiä kehitys­hankkeita, joissa olemme innolla mukana. 


---
Pääkuvassa vasemmalla kesäkuussa avattu biokaa­sulaitos, jossa Lahti Energian ja Hartwallin yhteistyönä tuloksena otetaan oluen­pa­ne­misessa sivutuotteena syntyvästä mäskistä talteen energiaa. Keskellä hiili­dioksidin talteenotoon liittyvä kompressori, joka nostaa käymispro­sessista talteen otetun hiili­diok­si­dikaasun paineen noin 20 Bar:iin ja siirtää hiili­dioksidin seuraavaksi puhdis­tuspro­sessiin. Oikealla Hartwallin automaatio- ja energia­päällikkö Sami Pohjanen.
---
Lisätietoa:

Jukka Selin
Liike­toi­min­ta­ke­hittäjä, kierto­ta­lous­asian­tuntija
jukka.selin(at)ladec.fi  |  +358 40 521 6071
---
Lue myös:

Lahden seudun kiertotalous- ja ympäristöteemoihiin liittyviä bisnesmahdollisuuksia

FimusKraft kehittää kontteihin sijoitettavissa olevaa biokaasulaitosta
---

Teksti: Taru Schroderus
Kuvat: Jani Wallenius, Promedia