Energiapuun kysyntä ja tuotanto lisääntyvät Lahdessa ja lähialueilla tulevaisuudessa merkittävästi


27.2.2018

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy toteutti yhteistyökumppaneidensa kanssa selvitystyön, jossa etsittiin ratkaisuja kasvavaan energiapuutarpeeseen Lahden seudulla. Biopolttoainetarve tulee olemaan Lahden seudulla tulevaisuudessa suuri, kun esimerkiksi Lahti Energian Kymijärvi III -biovoimalan toiminta käynnistyy vuonna 2019.

Logistisen sujuvuuden varmistamiseksi yhtenä ratkaisuehdotuksena tutkittiin keskitettyä ja isoa energiapuuterminaalia, ja sen toteuttavuutta muun muassa investointi-, logistiikka- ja toimintakustannusten näkökulmasta. Työssä selvitettiin myös terminaalitoimintoihin mahdollisesti liittyviä teollisia symbiooseja ja muita liiketaloudellisia synergiaetuja seudulla.

”Hankkeeseen osallistuneiden yritysten tavoite selvitystyölle oli investointipäätöksiä tukeva vaihtoehtotarkastelu. Lisäksi osallistava suunnittelu vahvisti myös toimijoiden välistä yhteistyötä entisestään”, sanoo liiketoimintakehittäjä Päivi Menard LADECista ja jatkaa: ”Energia- ja hakeyritysten edustajat painottivat, että toiminta on – kun ajankohtaista – järkevää käynnistää pienimuotoisena ja matalalla investointitasolla, mutta samalla varautuen tulevaisuuden kasvuun.”

Useita vaihtoehtoja tarkastelussa

Puuhakkeen käytön merkittävä lisääntyminen, kelirikkoajat ja mahdolliset markkinatilanteen muutokset voivat lisätä tarvetta puun terminaalikäsittelylle ja välivarastoinnille osana toimitusketjua. Toisaalta väliterminaalit lisäävät kustannuksia, joten ratkaisuissa on otettava huomioon koko ketjun kustannustehokkuus. Selvitystyössä energiapuuterminaalin toteuttamista tarkasteltiin ”modulaarisen kasvun periaatteella”, jossa puuterminaalin toimintaa voidaan laajentaa vaiheittain: tuotanto aloitettaisiin noin viiden hehtaarin maa-alueella ja toimintaa ja aluetta voidaan laajentaa tarpeen mukaan 20 hehtaariin asti. Selvitystyössä käsiteltiin myös eri liiketoimintamalleja puuterminaalin operatiivisen toiminnan pyörittämiseen.

Yhteisen energiapuuterminaalin toteuttamisvaihtoehto on löydettävissä

Selvitystyössä teetettiin useita kannattavuuslaskelmia puuterminaalin toteuttamisvaihtoehdoista, joissa huomioitiin muun muassa erilaiset logistiikka-, investointi- ja toimintakustannukset.  Tulosten mukaan puuterminaalin operatiivinen toiminta ja siihen liittyvät investoinnit nostaisivat nykyistä energiahintaa hieman verrattuna nykyiseen toimintamalliin, jossa hakeyritykset toimittavat energiahankkeen tien varresta tai omista terminaaleistaan suoraan voimalaitokselle.

Terminaalin investointikustannuksia voidaan kuitenkin helposti pienentää, jos suunnitteluvaiheessa päädytään edullisimpiin ratkaisuihin ja vähennetään esimerkiksi terminaalin asfaltoidun kentän pinta-alaa. Selvityksen aikana terminaalin perustamisedellytyksiä on arvioitu työryhmässä, johon on kuulunut edustajia energiayhtiöistä, hakeyrityksistä, Päijät-Hämeen Jätehuollosta, Suomen Metsäkeskuksesta sekä Metsähoitoyhdistys Päijät-Hämeestä.

EU:n energia- ja ilmastotavoitteet kasvattavat metsähakkeen kysyntää.

Suomi on sitoutunut saavuttamaan EU:ssa sovitut energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030 mennessä, ja biomassaa ohjataan eri politiikkatoimilla korvaamaan fossiilisia tuontipolttoaineita. Nykyisellä energiaverotuksella kannustetaan käyttämään ensisijaisesti metsähaketta ja metsäteollisuuden sivutuotteita yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa sekä lämmön erillistuotannossa.

Suomen hallituksen 24.11.2016 hyväksymässä kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa ennustetaan nykyisten politiikkatoimien lisäävän biopolttoaineiden käyttöä merkittävästi vuoteen 2030.

Selvityksen toteuttivat LADECin toimeksiannosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy sekä Tapio Silva Oy. Selvitys toteutettiin osana YTE – Yritysvetoinen terminaali -hanketta, jonka rahoittivat Päijät-Hämeen liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto.

Lisätietoja:

Päivi Menard
liiketoimintakehittäjä
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
+358 50 402 6911  |  paivi.menard@ladec.fi