Tunnusluvut ja vastuullisuusraportointi

LADEC kuuluu Lahden kaupunkikonserniin ja soveltaa siten konsernin ohjeistusta toiminnassaan.

LADECin toimintasuunnitelma sekä toiminnan mittarit perustuvat yhtiön strategiaan, jonka perustana on Lahden kaupunkiseudun kilpailukykystrategia sekä rahoittajakuntien elinkeinopoliittiset tavoitteet. Yhtiön toiminnan mittareiden toteuma raportoidaan kvartaaleittain LADECin hallitukselle. Lisäksi yhtiön toimintasuunnitelmassa on huomioitu Lahden kaupungin strategia ja sen toteutumista raportoidaan Lahden kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaostolle.

LADEC kuuluu Lahden kaupunkikonserniin ja soveltaa siten konsernin ohjeistusta toiminnassaan.

Keskeisimmät raportoitavat asiat LADECin talouden, johdon ja vastuullisuuden osalta ovat seuraavat:

LADEC-tunnusluvut-mittarit_2020-2019_500px.jpg

Hallituksen kokoukset vuonna 2020

Hallitus kokoontui vuonna 2020 yhteensä 10 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksissa oli 93 %.

Vastuullisuus

Yhtiön toimintaa ohjaa LADECin strategian sekä alueen Kilpailukykystrategian ohella Lahden kaupungin strategia. Jälkimmäisen kolme osa-aluetta ovat elinvoima, uudistuminen ja yhteisöllisyys, joita LADECissa seurataan alla esitetysti:

Elinvoima

Tässä alakohdassa LADEC on luonnollisesti mukana kokonaisuudessaan ja yhtiön toiminnan tavoitteita seurataan yhtiön hallituksessa vuosineljänneksittäin. Lisäksi yhtiö raportoi toiminnastaan Lahden kaupungin Elinvoima- ja työllisyys- sekä Konserni- ja tilajaostolle erikseen määritettävällä tavalla.

Uudistuminen

LADEC osallistuu Lahden kaupungin eri sidosryhmä- ja kehitystoimintaan liittyen elinkeinojen kehittämiseen. Erityisenä painopisteenä on yhteistyö kaupungin Elinvoima- ja kilpailukyky palvelut yksikön kanssa. Henkilöstötyytyväisyyttä mitataan vähintään kerran vuodessa ja asiakastyytyväisyyttä mitataan palvelutapahtumakohtaisesti. Lisäksi Lahden kaupunkikonserni mittaa sekä yhtiön hallituksen että johtoryhmän toimintaa kerran vuodessa.

Yhteisöllisyys

LADEC pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään yhteisöllisyyttä sekä oman organisaation sisällä että asiakas- ja sidosryhmätyössä. Yhteisöllisyyden kehittymistä yhtiössä mitataan myös vuosittaisella henkilöstötyytyväisyyskyselyllä.

Hankinnat

Hankintojen osalta LADEC noudattaa voimassa olevaa hankintalakia sekä Lahden kaupungin hankinta- ja konserniohjetta.

Vuonna 2020 HankintaSampon kautta kilpailutettujen hankintojen lukumäärä oli 11 kappaletta ja volyymi 138 646 euroa. Tarjouksia saatiin yhteensä 26 kappaletta eli 2,4 kappaletta / tarjouspyyntö.

Ympäristöluvan alainen toiminta

LADECilla ei ole ympäristöluvan alaista toimintaa. LADECin tytäryhtiö Energon Oy on toiminut vuonna 2020 voimassa olevien ympäristöluvan ja -määräysten mukaisesti.