Soita meille 044 702 2700

search Haku

  fi en

Tunnusluvut ja vastuullisuusraportointi

LADEC kuuluu Lahden kaupunkikonserniin ja soveltaa siten konsernin ohjeistusta toiminnassaan.

LADEC kuuluu Lahti-kaupunkikonserniin ja soveltaa siten konsernin ohjeistusta toiminnassaan.

Yhtiön toiminnan mittareiden toteuma raportoidaan kvartaaleittain LADECin hallitukselle. Lisäksi yhtiön toimintasuunnitelmassa on huomioitu Lahden kaupunkistrategia ja sen toteutumista raportoidaan Lahti-konsernin ohjeiden mukaisesti. 

Lahden kaupungin talousarviossa on asetettu LADECille yhtiökohtaiset tavoitteet. Lisäksi konserniyhtiöille on asetettu 
kaikkia yhtiöitä koskevia, yleisiä tavoitteita mm. terveeseen ja pitkäjänteiseen taloudenpitoon sekä toiminnan vastuullisuuteen liittyen.

Keskeisimmät yhtiön taloutta, toimintaa sekä johtoa ja vastuullisuutta kuvaavat raportoitavat asiat ovat seuraavat:

LADEC-tilinpaatos-tunnusluvut_2022-2019_nettikuva_500x600px.jpg

Hallituksen kokoukset vuonna 2022

Hallitus kokoontui vuonna 2022 yhteensä 9 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksissa oli 83 %.

Vastuullisuus

Hiilineutraalius Lahti-konsernin tasolla vuoteen 2025 mennessä

Yhtiön päästölaskelmat tehtiin 2022 keväällä vertailemalla vuosia 2019 ja 2021. Vertailujen perusteella tunnistettiin keskeiset kehityskohteet, joihin yhtiö voi omilla toimillaan vaikuttaa. Yhtiössä laadittiin suunnitelma vuoden 2023 aikana tehtävistä toimenpiteistä, mukaan lukien GRI-mittarit, vähähiilisyystavoitteen saavuttamiseksi. LADECilla ei ole ympäristöluvan alaista toimintaa, eikä omia rakennushankkeita. 

Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen vastuullisuus

Korkeakouluyhteistyö on keskeinen osa yhtiön toimintaa. Vuonna 2022 merkittävimmät uudet yhteistyömuodot liittyivät sähköisen liikenteen klusteriin ja Lahti Sports Hub -ekosysteemiin. Lisäksi muun muassa tiivistettiin startup-yhteistyötä ja käynnistettiin useita yhteishankkeita korkeakoulujen kanssa. Toimintavuoden aikana yhtiössä työskenteli 4 harjoittelijaa, yhteensä 5 harjoittelujaksolla. 

Taloudellinen vastuullisuus

Yhtiö toimii kuntien budjettirahoituksen asettamissa raameissa eikä yhtiöjärjestyksen mukaan tuota voittoa.

Hankintojen osalta yhtiö noudattaa voimassa olevaa hankintalakia sekä Lahden kaupungin hankinta- ja konserniohjetta.  Vuonna 2022 HankintaSampon kautta kilpailutettujen hankintojen lukumäärä oli 14 kappaletta ja volyymi 270 881 euroa. Tarjouksia saatiin yhteensä 30 kappaletta eli 2,1 kappaletta / tarjouspyyntö.