Soita meille 044 702 2700

search Haku

  fi en

Tietosuoja

Käsittelemme henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti

LADECin palvelutoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Pidämme henkilötietojen turvallisuudesta huolta tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Järjestelmämme ovat suojattuja, emmekä anna tietojasi kolmannelle osapuolelle markkinointiviestintätarkoituksiin ilman erillistä suostumusta.

Käsittelemme henkilötietojasi vain siinä laajuudessa kuin se on käsittelyn kannalta tarpeellista.

Tietojasi käsittelevät ainoastaan henkilöt, joiden tehtäviin tietojen käsittely kuuluu.


Tällä sivulla kerromme tarkemmin tietosuojakäytänteistämme, mm. seuraavista:

 • Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käytämme
 • Mitä henkilötietoja keräämme
 • Mitä oikeuksia rekisterissämme olevalla henkilöillä on.

LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY:N TIETOSUOJASELOSTE

Julkaistu 10.7.2023

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy (0855115-7)
Niemenkatu 73, 15140 LAHTI
044 702 2700  |  info@ladec.fi
Palveluaika: Arkisin klo 8-16


Tietosuojavastaava ja yhteystiedot:
Riina Kivekäs
Niemenkatu 73, 15140 LAHTI
+358 40 588 8417  |  riina.kivekas(at)ladec.fi

 

Oikeuksia koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Tarkastus/-muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö / Riina Kivekäs
Niemenkatu 73
15140 LAHTI
riina.kivekas(at)ladec.fi 
 

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:ssä henkilötietoja kerätään asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden ylläpitämistä, palveluiden kehittämistä, analysointia sekä asiakaskokemusten kartoittamista varten.

Tietoja käytetään myös palvelujen ja tapahtumien viestimiseen sekä Lahti Business Region sijoittumismarkkinoinnissa, Lahden seudun yritysympäristön esittelyyn liittyvässä viestinnässä. 

Oikeusperusteenamme on oikeutettu etu tai henkilökohtainen suostumus. 

Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota voidaan kohtuudella odottaa yllä mainituissa käyttötarkoituksissa. 

Henkilötietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n toimintaan ja Lahti Business Region -sijoittumismarkkinointiin liittyvään yhteyteen. 

Keräämme tietoja muun muassa asiakassuhteen alkamisen yhteydessä, rekisteröityessä, palveluitamme käytettäessä tai järjestämiemme tapahtumien yhteydessä.

Henkilötietoja keräämme pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan myös hankkia muista rekistereistä ja julkisista lähteistä lainsäädännön sallimissa puitteissa.

Hyödynnämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palveluidemme mm. kävijämäärien tilastollisessa seurannassa ja analysoinnissa palveluidemme kehittämiseksi.

Lisätietoja evästeistä ja yhteisöliitännäisistä

Palveluiden tuottamiseen liittyvät henkilötiedot:

 • Yleiset yhteystiedot, kuten nimi, organisaatio, osoite, sähköposti ja puhelinnumero
 • Perustamisneuvonnan asiakkailta lisäksi syntymäaika
 • Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot (esim. sukupuoli, kansalaisuus, työ- ja opiskeluhistoria)
 • Palvelutapahtumatiedot
 • Asiakaspalautteeseen ja -kyselyihin liittyvät tiedot
 • Suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän toteutukseen liittyvät tiedot
 • Palveluiden käyttötiedot eri asiointikanavissa


Asiakas- ja markkinointiviestintään liittyvät henkilötiedot:

 • Yleiset yhteystiedot, kuten nimi, organisaatio, sähköposti ja puhelinnumero
 • Suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän toteutukseen liittyvät tiedot
 • Palveluiden käyttötiedot eri asiointikanavissa 
 • Sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:ssä tietojasi käsittelevät ainoastaan sellaiset henkilöt, joiden tehtäviin se kuuluu. 

Käytämme luotettavia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyn tukena muun muassa IT -järjestelmien ylläpito- ja kehitystehtävissä, palveluiden tuottamisessa sekä erilaisissa tutkimus- ja kehitystehtävissä. Nämä asiantuntijat käsittelevät henkilötietoja meidän toimeksiannostamme.

Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Edellytämme myös alihankkijoiltamme käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojausta.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille.

Yhteystietoja voidaan kuitenkin luovuttaa siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen tapahtumien yhteisjärjestäjille ja julkisrahoitteisten projektien rahoittajille tai muille vastaaville julkishallinnon edustajille.

Tietoja ei kuitenkaan luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin. 

Tietoja ei luovuteta EU:n, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission toteamien riittävän tietosuojatason maiden ulkopuolelle, ellei riittävästä tietosuojan tasosta ole varmistuttu sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla.

Tietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan.

Noudatamme henkilötietojen säilyttämisessä lakisääteisiä velvoitteita, huomioiden muun muassa kirjanpitolainsäädännön. Sopimussuhteen päättyessä tietojen säilytysaika määräytyy käyttötarkoituksen sekä olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä lain sallimissa rajoissa.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua tai poistoa, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 

Rekisterinpitäjä edellyttää esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaan pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Toteutamme näitä oikeuksia tässä kuvatulla tavalla, huomioiden soveltuvat lait ja niiden asettamat rajoitukset.

Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan henkilöllä on oikeus milloin tahansa:

 • pyynnöstä saada tietää, onko omia henkilötietoja kerätty, ja mitä tietoja on henkilörekistereissä
 • pyynnöstä saada oikaista omat henkilörekisteritiedot
 • pyynnöstä saada poistaa itseään koskevat markkinointi- sekä asiakasrekisteritiedot lainsäädännön sallimissa rajoissa
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että henkilö on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille
 • saada ilmoitus henkilötietoihinsa liittyvästä tietoturvaloukkauksesta

Mahdolliset erimielisyydet pyrimme ratkaisemaan ensisijaisesti yhdessä rekisteröidyn kanssa.

Mikäli rekisteröity on sitä mieltä, että emme ole käsitelleet henkilötietoja lainmukaisesti, hän voi tehdä ilmoituksen valvontaviranomaiselle.

Varmistamme henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuuden sekä henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n tietoturvaperiaatteiden mukaisesti.

Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä sekä laittomasti ja vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain LADECin henkilötietojen käsittelyyn erikseen oikeuttamat henkilöt.

Koulutamme ja ohjeistamme asiakastietoja käsittelevät työntekijämme tietosuoja-asioissa.