Next Step Lahti Region

Hankkeen nimi
Next Step Lahti Region
Rahoitusohjelma
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toteutusaikataulu
1.8.2019 - 30.6.2022
Diaarinumero
A75226
Budjetti
638 600 €
Hankkeen kuvaus
Yritysten sijoittumispäätöksissä korostuvat yhä enemmän alueelliset liiketoimintaekosysteemit ja niiden lisäarvotekijät (mm. verkostot, korkeakouluyhteistyö sekä pilotointi- ja referenssimahdollisuudet). Sijoittuvan yrityksen kannalta ne helpottavat pääsyä osaavaan työvoimaan, asiakkuuksiin ja arvoketjuihin. Toimivat ekosysteemit ovat osoittautuneet alueen vetovoiman kannalta olennaisiksi tekijöiksi. Hyviä esimerkkejä ovat OuluHealth, Tampereen ITS Factory sekä HealthTurku ja Blue lndustry Park Turussa. Myös lnvest in Finland on ottanut ekosysteeminäkökulman vahvasti mukaan kansainvälisten yritysten houkutteluun. 

Lahden seudulla sijoittumiseen liittyvät kovat faktat - mm. sijainti ja liikenneyhteydet - ovat Suomen kärkeä. Alueellisia liiketoimintaekosysteemejä ei ole sen sijaan pystytty hyödyntämään riittävän kokonaisvaltaisesti uusien yritysten houkuttelussa. Tunnistettavia, ekosysteemin tapaan toimivia ja tuotteistettuja kokonaisuuksia on ollut liian vähän tarjolla. 

Alueella on kuitenkin useita potentiaalisia, kehittyviä ekosysteemejä: mm. VT12 Eteläinen kehätie, uusi kierrätyspuisto ja KymiRing ympäristöineen. Näiden täysimittainen hyödyntäminen vetovoimatekijöinä edellyttää niiden tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien ja lisäarvotekijoiden tunnistamista ja tuotteistamista. 
Hanke tähtää seuraavan askeleen ottamiseen yrityshankinnassa hyödyntämällä ekosysteemiajattelua entistä tavoitteellisemmin. Päämääränä on kasvattaa alueen vetovoimaa ja kiinnostavuutta yritysten toimintaympäristönä koti­ja ulkomaisten toimijoiden silmissä ja sitä kautta lisätä alueelle sijoittuvien yritysten ja työpaikkojen määrää. Hanke fokusoituu erityisesti seuraaviin ekosysteemien vetovoimaa tukeviin tekijöihin:
 -	ekosysteemin liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen,
-	sijoittuvien yritysten kannalta tärkeiden lisäarvotekijöiden tunnistaminen ja kehittäminen,
-	ekosysteemin tuotteistaminen.

Valmisteluvaiheessa on tunnistettu 7 ekosysteemiä, joilla nähdään olevan erityistä kehittymispotentiaalia sijoittumisnäkökulmasta. Hankkeen keskeiset toimenpiteet: 
1.	Kehittämistiekartat vähintään viidestä liiketoimintaekosysteemistä
2.	Taustaselvitykset ekosysteemien liiketoimintapotentiaalista ja kehittämistarpeista
3.	Ekosysteemien tuotteistaminen ja profilointi
4.	Uusien yritysten ja toimijoiden linkittäminen ekosysteemeihin
5.	Potentiaalisten yritysten kontaktointi.

Lyhyen aikavälin tulokset:
-	Sijoittumisnäkökulmasta laaditut ekosysteemien tiekartat ja niitä tukevat taustaselvitykset
-	Tuotteistettu kokonaiskuvaus ekosysteemeistä hyödynnettäväksi invest in -toiminnassa
-	1000 liiketoimintaekosysteemien kannalta potentiaalista yrityskontaktia.

Keskipitkän/pitkän aikavälin vaikutuksena syntyy 5 kansainvälisestikin vetovoimaista liiketoimintaekosysteemiä, joiden yritysmäärä kasvaa ja 1-2 merkittävää kansainvälistä yritystä sijoittuu ekosysteemeihin. 
Hanke tukee Päijät-Hämeen maakuntastrategian tavoitetta Alueen vetovoiman lisääminen ja maakunnan älykästä erikoistumista vahvistamalla alueen profiloitumista ja sijoittuville yrityksille tarjolla olevia lisäarvotekijöitä. Hankkeessa edistetään kestävää kehitystä vahvistamalla kiertotalouden ja liikkumisen ekosysteemejä ja niiden kautta uusien kestävien ratkaisujen käyttöönottoa. Hanke on sukupuoli- ja tasa-arvovaikutuksiltaan neutraali. 
Rahoitusviranomainen
Päijät-Hämeen liitto
Hankkeen hallinnoitsija
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Yhteyshenkilö
Pekka Komu
pekka.komu@ladec.fi
+358 40 741 3299