Energia Tehokkaasti Hämeessä (ETH)

Hankkeen nimi
Energia Tehokkaasti Hämeessä (ETH)
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseutuohjelma
Toteutusaikataulu
1.1.2016 - 30.4.2018
Diaarinumero
13371
Budjetti
250150
Hankkeen kuvaus
Energia Tehokkaasti Hämeessä -hanke edistää energiatehokkuuden parantamista sekä uusiutuvaan energi-aan siirtymistä Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseudulla. Hanke varmistaa, että kohderyhmillä: maaseudun yrityksillä ja yhteisöillä on tarvittavat valmiudet päätöksenteon tueksi. Hankkeessa vertaillaan energiate-hokkuuden, uusiutuvan energian sekä monipuolisen energiayrittäjyysliiketoiminnan eri vaihtoehtoja. Hanke on yhdistävä tekijä ja keskustelun mahdollistaja kohderyhmien välillä.

Hankkeen palveluita markkinoidaan aktiivisesti kohderyhmille, joiden omat toiveet ja nykytilanne ovat läh-tökohtana. Hanke arvioi yhdessä yrityksen tai yhteisön kanssa, mitkä ovat seuraavat mahdolliset askeleet. Hanke valmistelee päätöksenteon tueksi materiaalia, markkinoi saatavilla olevia energiapalveluita, tukee rakennusten energiatehokkuuden parantamista sekä tarkastelee eri biomassojen hyödyntämisvaihtoehtoja ja soveltuvuutta yrityksiin. Hanke toimii tilanteen mukaan puolueettomana innostajana, hillitsijänä, raport-tien tulkitsijana tai vertaistukena.

Hankkeen toimenpiteinä ovat mm. energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian neuvontayhteydenotot ja -käynnit, kustannustarkastelut, paikkatietotarkastelut sekä opintomatkat.

Hankkeen tuloksena kohderyhmien käytössä on niiden omista lähtökohdista toteutetut tarkastelut energia-tehokkuuden tai uusiutuvan energian seuraavista askelista. Tarkastelut on tehty kokonaisuus huomioiden, jolloin energiatehokkuuden edistämistä ei tehdä jonkin toisen osa-alueen kustannuksella, kuten ihmisten terveys tai rakennusten ilmanvaihto. Energiayrittäjyydestä kiinnostuneiden käytössä on tiedot eri biomas-sojen hyötykäytöstä ja kannattavuudesta.
Rahoitusviranomainen
Maaseuturahasto
Hankkeen hallinnoitsija
ProAgria Etelä-Suomi ry
Muut toteuttajat
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Suomen Metsäkeskus
Yhteyshenkilö
Johanna Kilpi-Koski
johanna.kilpi-koski@ladec.fi
+358 50 400 0793