BIOSYKLI - Päijät-Hämeen biokiertotalous

Hankkeen nimi
BIOSYKLI - Päijät-Hämeen biokiertotalous
Rahoitusohjelma
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toteutusaikataulu
1.9.2019 - 31.8.2022
Diaarinumero
A75415
Budjetti
998 182 €
Hankkeen kuvaus
Tavoitteena on edistää kestävää biokiertotaloutta ja kehittää tähän liittyviä vähähiilisiä ratkaisuja sekä luoda uutta liiketoimintaa Päijät-Hämeeseen. Hankkeessa viedään eteenpäin neljää sisältökokonaisuutta joiden pohjalta laaditaan liiketoimintatarkasteluja ja edistetään Päijät-Hämeen profiloitumista biokiertotalouden kansainvälisenä toimijana.

Sisältökokonaisuudet ovat: 1) biojätekeräyksen tehostaminen 2) orgaanisen jätteen hyödyntäminen biohajoavien tuotteiden raaka-aineena, 3) biopohjaisten muovien mahdollisuudet sekä 4) alueella tuotetun hiilidioksidin (CO2) hyödyntämismahdollisuudet ja biogeenisen hiilidioksidin (bioCO2) käytön edistäminen. Hankkeessa pyritään kohti ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Hanke ei erityisesti kohdistu mies- tai naisvaltaiselle alalle vaan edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.

Hankkeessa tuotetaan tietoa kiertotalouspohjaisista liete- ja biomuoviratkaisuista, joiden pohjalta tarkastellaan niiden kannattavuutta. Uudet ratkaisut liittyvät lietteen hyödyntämiseen tuotteiden raaka-aineena ja biopohjaisten muovien kehittämiseen. Lisäksi edistetään alueella tuotetun hiilidioksidin hyödyntämismahdollisuuksia. Hankkeessa kokeillaan myös uusia biojätteenkeräystapoja ja tuotetaan asukaslähtöistä tietoa erilliskeräyksen edistämiseksi. Uusia ratkaisuja edistetään käytännön kokeilujen ja demonstraatioiden kautta tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten kanssa.
Hankkeessa vahvistetaan maakunnan roolia kiertotalouden edistämisessä.

Hankkeen tuloksina saadaan kokemuksia bio-kiertotalouden käytännön toteutuksista: pilotti: polyhydroksyalkanoaattien tuottaminen ja demonstraatiot (6 kpl): biojätteen erilliskeräysmallien vertailu, lietteen hyödyntämisen tehostaminen, biomuoviratkaisut (2), bioCO2 liiketoimintademonstraatiot (2). Kokeilujen kautta edistetään uusia biokiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia yhdessä alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi uusien ratkaisujen kehittämisen tueksi laaditaan elinkaarimallinnuksia (7 kpl) ja esim. verkkopohjainen työkalu hiilidioksidivirtojen määrittämiseen. Hankkeen tuloksia esitellään laajasti ja niistä laaditaan 6 tieteellistä käsikirjoitusta ja vähintään 10 yleistajuista/ammatillista artikkelia. Hankkeen tuloksena Päijät-Hämeen pk-yritysten osaaminen on vahvistunut ja alue on edelleen profiloitunut kansainvälisenä biokiertotalouden osaajana joka ennakoi tulevia muutostarpeita. Hankkeen myötä uudelle, biokierotalouteen pohjautuvalle liiketoiminnalle on entistä paremmat mahdollisuudet. Hankkeen tulokset edistänvätkiertotalouden periaatteiden mukaisesti kokonaisvaltaisesti ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä.
Rahoitusviranomainen
Päijät-Hämeen liitto
Hankkeen hallinnoitsija
LAB ammattikorkeakoulu Oy
Muut toteuttajat
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, Muoviyhdistys ry
Yhteyshenkilö
Jukka Selin
jukka.selin@ladec.fi
+358 40 521 6071