Jaa sivu

Lakiasiainpalvelut LADECille ja sen hallinnoimille hankkeille

Tarjouspyynnön kohteena on Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ja sen hallinnoimien hankkeiden lakiasiainpalvelut, jotka liittyvät niin kotimaisten kuin kansainvälisten yhteistyöverkostojen ja hankkeiden monimuotoisiin, laaja-alaista liiketoiminnan juridista osaamista vaativiin toimeksiantoihin.

Tarjouksia pyydetään seuraavista palveluista hinnoitteluperusteisesti erikseen palveluntarjoajan tiloissa tehtävästä työstä sekä toimeksiantajan tiloissa tai muualla tehtävästä työstä, sisältäen matkakulut:

  • Työoikeudelliset palvelut
  • Sopimusoikeudelliset palvelut (suomi, englanti ja venäjä)
  • Hankintaoikeuteen liittyvät palvelut
  • Yhtiöoikeudelliset palvelut

Lakiasianpalveluiden kilpailutuksen perusteella laadittavan hankintasopimuksen arvioitu aloitusajankohta on 1.7.2017 ja voimassaoloaika 31.12.2020 saakka. Lisäksi voi­daan sopia mahdollisesta yhden vuoden optiosta.

Hankinnassa sovelletaan avointa menettelyä.

Hankintailmoitus on julkaistu 2.5.2017 HILMA-järjestelmässä osoitteessa http://www.hankintailmoitukset.fi.

Tarjouspyyntö
Hintataulukko
Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa: JYSE 2014

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteella tarioukset (at) ladec.fi vii­meistään 8.5.2017 kello 16.00 mennessä. Kysymysten vastaukset julkaistaan viimeistään 10.5.2017 tällä sivulla.

Tarjoukset tulee toimittaa tarjouspyynnön mukaisesti 16.5.2017 klo 16.00 mennessä osoitteeseen tarjoukset (at) ladec.fi.


Kysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön:

1. Kysymys: Tuleeko toimeksiantoja voida hoitaa venäjän kielellä? Jos kyllä, koskeeko vaatimus kaikkia oikeudenaloja vai ainoastaan sopimusoikeutta?

Vastaus: Vaatimus koskee vain sopimusoikeutta.

2. Kysymys: Millaisia yhtiöoikeudellisia toimeksiantoja teillä on, voitteko kuvata tarkemmin niissä tarvittavaa osaamista?

Vastaus: ”Yhteisölakien säännökset koskevat yhteisön perustamista sekä yhteisön osakkaiden tai jäsenten ja johtoelimen jäsenten oikeuksia ja velvollisuuksia. Yhteisölaeissa säädetään myös yhteisön päätöksenteosta, johtamisesta ja edustamisesta sekä yhteisön osakkaan, jäsenen, johtoon kuuluvan ja tilintarkastajan vastuusta. Yhteisön tilinpäätöksestä ja muusta taloudellisesta informaatiosta säädetään kirjanpito-, arvopaperi-, elinkeino- ja tilintarkastuslainsäädännössä. Yhteisön rekisteröinnistä säädetään kaupparekisterilaissa.”

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:ssä yhtiöoikeudellisia palveluja tarvitaan pääasiassa hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeistuksen päivityksissä.
- Yhteisölakien säännökset koskevat yhteisön perustamista sekä yhteisön osakkaiden tai jäsenten ja johtoelimen jäsenten oikeuksia ja velvollisuuksia. Yhteisölaeissa säädetään myös yhteisön päätöksenteosta, johtamisesta ja edustamisesta sekä yhteisön osakkaan, jäsenen, johtoon kuuluvan ja tilintarkastajan vastuusta. Yhteisön tilinpäätöksestä ja muusta taloudellisesta informaatiosta säädetään kirjanpito-, arvopaperi-, elinkeino- ja tilintarkastuslainsäädännössä. Yhteisön rekisteröinnistä säädetään kaupparekisterilaissa.
Yhteisölakien säännökset koskevat yhteisön perustamista sekä yhteisön osakkaiden tai jäsenten ja johtoelimen jäsenten oikeuksia ja velvollisuuksia. Yhteisölaeissa säädetään myös yhteisön päätöksenteosta, johtamisesta ja edustamisesta sekä yhteisön osakkaan, jäsenen, johtoon kuuluvan ja tilintarkastajan vastuusta. Yhteisön tilinpäätöksestä ja muusta taloudellisesta informaatiosta säädetään kirjanpito-, arvopaperi-, elinkeino- ja tilintarkastuslainsäädännössä. Yhteisön rekisteröinnistä säädetään kaupparekisterilaissa.

3. Kysymys: Miten laatuvertailu on tarkoitus tehdä? Toisaalta vertailussa viitataan referensseihin, toisaalta työkokemuksen pituuteen? Miten työkokemuksen pituus lasketaan?

Vastaus: Tarjouspyynnössä on ilmoitettu valintaperusteet kohdassa 3.: Hankinnan laadun kannalta ehdotetun lakimiehen henkilökohtaisten oleellisten referenssien painoarvo on 40 % (pisteet 0-4). Jokaisen em. aihealueen referenssistä voi saada 0-1 pistettä: Alle 1 henkilövuoden kokemus ko. aihealueesta = 0 pistettä, 1-5 htv kokemus aiheesta on 0,5 pistettä ja yli 5 htv kokemus aihealueesta on 1 pistettä.

4. Kysymys: Millaista työkokemusta / referenssejä edellytätte kehitysyhtiöiden toiminnasta ja mihin oikeudenalaan se erityisesti liittyy? Jos esim. tarjoamme vain työ- ja sopimusoikeutta, mitä laatuvertailukriteerejä silloin sovelletaan?

Vastaus: Edellytämme kokemusta kunta/julkisomisteisten kehitysyhtiöiden toiminnasta, jotta palveluntuottajalla on valmius reagoida toimeksiantoihin kiireisellä aikataululla. Kehitysyhtiöille on ominaista, että toimintaa rahoitetaan projektirahoitukselle (esim. EU -rahoitus), mikä vaikuttaa monesti työsopimusten pituuteen, hankintojen kilpailuttamiseen ja laadittaviin hankinta- ja yhteistyösopimuksiin.

Työhön nimettäviltä henkilöiltä odotetaan kokemusta kehitysyhtiöiden toimeksiantojen toteuttamisesta.

5. Kysymys: Onko nimettävien lakimiesten määrää rajoitettu?

Vastaus: Mikäli tarjoaja tarjoaa useampia lakimiehiä hoitamaan LADEC Oy:n toimeksiantoja, arvioidaan kunkin lakimiehen pisteytys erikseen siten, että tarjottavien lakimiesten palvelukohtaisista pisteistä lasketaan referenssien osalta keskiarvo tarjottuihin palveluihin 1-4 kohtien mukaisesti.

6. Kysymys: Ymmärränkö oikein, että osatarjoukset ovat sallittuja oikeudenaloittain eli voi tarjota myös esim. vain yhtiöoikeutta? Tehdäänkö hankintapäätökset osa-alueittain? Kuitenkin tarjouspyynnössä kerrotaan, että valitsette 2-3 toimittajaa, joten kaikille neljälle osa-alueelle ei olisi näin ollen tulossa toimittajia?

Vastaus: Jokaisesta osa-alueesta tehdään sopimukset 2-3 toimittajan kanssa.

7. Kysymys: Tarjouksen valintaperusteena kohdassa 3 b on lueteltu palvelut, joiden osalta tarjoajan tulee ilmoittaa referenssit. Luettelo poikkeaa näiltä osin hankittavasta palvelusta (kohta 1.), joiden osalta tarjoajan tulee ilmoittaa tuntihinta. Miten tätä on tulkittava; sisältyykö esim. työoikeudelliset palvelut 3 b 1. kohdassa olevaan ”yritysten ja julkisyhteisöjen toimintaan”?

Vastaus: Referenssit on vaadittu osaamisaloista, joiden näemme olevan merkityksellisiä toimeksiantojen menestykselliseen hoitamiseen.

8. Kysymys: Mikä on hankinnan ennakoitu kokonaisarvo (ottaen huomioon HILMA-ilmoituksen maininnan kynnysarvon alle jäämisestä ja kynnysarvon alle jäämisen vaikutuksen oikeusturvakeinoihin)?

Vastaus: Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on noin 30 000 – 40 000 euroa sisältäen mahdollisen yhden vuoden option.

9. Kysymys: Kuinka referenssit on ilmoitettava? Riittääkö ansioluettelo vai onko tarjouspyynnön referenssiluettelossa mainitut kohdat eriteltävä?

Vastaus: Ansioluettelo on riittävä.

10. Kysymys: Onko referensseissä merkitystä sillä, koska kokemus on ansaittu?

Vastaus: Sillä ei ole merkitystä milloin kokemus on ansaittu.

11. Kysymys: Kuinka hinnoittelu pisteytetään? Lasketaanko kaikki osa-alueet yhteen, lasketaanko osa-alueiden keskiarvo vai mikä on pisteytysrakenne?

Vastaus: Jokaisen osa-alueen tuntihinnat pisteytetään erikseen.
Tuntihinta/tuntihinnat tarjouspyynnön kohteena olevalle työlle (alv 0%). Pisteet max. 60 pistettä. Vertailu suoritetaan kaavalla: (halvin hinta/vertailtavalla hinnalla)*60p.

12. Kysymys: Voiko lakimiehen ilmoittaa vain tiettyyn osa-alueeseen?

Vastaus: Lakimiehen voi ilmoittaa vain tiettyyn osa-alueeseen.

13. Kysymys: Kun osatarjoukset ovat sallittuja, voiko samassa tarjouksessa olla useampi lakimies eriteltyinä eri tehtäviin (so. ei kaikkiin tarjouspyynnössä mainittuihin tehtäväalueisiin)?

Vastaus: Useampi lakimies voi olla eriteltyinä eri tehtäviin.

14. Kysymys: Lasketaanko jokaiselta tarjottavalta lakimieheltä referenssit kaikkiin mainittuihin osa-alueisiin, vaikka tämä ilmoitettaisiinkin vain tiettyihin osa-alueisiin?

Vastaus: Vertailu suoritetaan tarjottujen osa-alueiden osalta.

15. Kysymys: Onko mahdollista ilmoittaa tietty osakokonaisuus kokonaisuudessaan alihankkijan tekemäksi? Onko tällöin tiedettävä ja ilmoitettava henkilötasolla alihankkijan henkilöresurssien referenssit?

Vastaus: Osakokonaisuus on mahdollista ilmoittaa kokonaisuudessaan alihankkijan tekemäksi. Tällöin on ilmoitettava henkilötasolla alihankkijan henkilöresurssien referenssit.